EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

 

Egzamin ósmoklasisty w tym roku jest wyjątkowy, bo jego przeprowadzenie wymaga od nas wszystkich bardzo dużej dyscypliny i troski o nasze zdrowie. Ważne jest, by zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi procedurami. Proszę uważnie je przeczytać i zastosować się do nich w czasie egzaminu.

 

I. HARMONOGRAM

 1. Zgodnie z komunikatem CKE o harmonogramie, egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:

 1. w terminie głównym:

  • z języka polskiego16 czerwca 2020 r. godz. 9.00

  • z matematyki 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00

  • z języka angielskiego18 czerwca 2020 r. godz. 9.00

 2. w terminie dodatkowym:

  • z języka polskiego7 lipca 2020 r. godz. 9.00

  • z matematyki – 8 lipca 2020 r. godz. 9.00

  • z języka angielskiego –9 lipca 2020 r. godz. 9.00

 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,

 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),

 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 2. Czas trwania egzaminu:

 1. język polski120 minut / przedłużony czas 180 minut
 2. matematyka100 minut / przedłużony czas 150 minut
 3. język angielski90 minut / przedłużony czas 135 minut
 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 1. Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020r.).

 1. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego – przed rozpoczęciem pracy z arkuszem. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

 

II. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  1. Zdający:

 • powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby,

 • zajmuje stolik z numerem wylosowanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu,

 • koduje arkusz egzaminacyjny – wpisuje kod ucznia, PESEL, nakleja naklejki,

 • sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego,

 • rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,

 • starannie zaznacza swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi,

 • jeśli poczuje się źle, natychmiast informuje nauczyciela ,

 • arkusz egzaminacyjny po zakończeniu pracy składa i zostawia na stoliku
 • Z języka polskiego i z języka angielskiego składa się on z 2 części: zeszytu zadań oraz karty odpowiedzi. 
 • Z matematyki składa się on z 3 części: zeszytu zadań, karty rozwiązań zadań, karty odpowiedzi. 

 • w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki, po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, powinien wyrwać ze środka arkusza 8 stron tworzących Kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych z kartą odpowiedzi i tam zapisać rozwiązania zadań otwartych. . NIE odrywa karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

 

 • nie wnosi do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nie korzysta z nich
 • wnosi do sali egzaminacyjnej tylko długopis z czarnym tuszem (najlepiej 2 długopisy; nie używa długopisu ścieralnego),linijkę,
 • w sali nie korzysta z kalkulatora oraz słowników
 • samodzielnie rozwiązuje zadania,
 • zdający spotykają się o godz. 8.30 przed szkołą każdego dnia egzaminu,
 • po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zdający udaje się do domu lub oczekuje na autobus w wyznaczonym miejscu,
 • zachowuje odpowiedni dystans od innych zdających przed i po egzaminie.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU

 • Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1. zdający,

2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu,

3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę sekretariatu.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Nie pożycza od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Stawiamy ją na podłodze przy nodze stolika.

 

 • Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu), zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b) wychodzi do toalety,

c) opuszcza salę po egzaminie.

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

5. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

6. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali . Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

IV. INFORMACJE O TERMINE OTRZYMANIA WYNIKÓW EGZAMINU

Uczniowie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 31 lipca 2020 r.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 3. arkusze egzaminu próbnego,
 4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

VI. DOBRE RADY

 

1. Dzień przed egzaminem przygotuj wszystko to, co będzie Ci potrzebne :

– strój szkolny, galowy,

– przybory,

– legitymację szkolną,

– butelkę wody,

– maseczkę ochronną.

2. Wstań odpowiednio wcześnie, abyś na egzamin stawił(a) się o wyznaczonej godzinie. Punktualność obowiązkowa.

3. Nie wychodź z domu bez śniadania! W trakcie egzaminu nie można nic jeść.

4. Przed egzaminem i w trakcie zachowaj spokój. Skup się na zadaniach, uważnie czytaj polecenia. Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do następnego zadania. Próbuj rozwiązać każde zadanie. Wystarczy czasami wiedza praktyczna.

5. Uwierz w swoje możliwości. Na pewno dasz radę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.